Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana. KKN dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan dengan keputusan rektor. Mahasiswa diperkenankan mengikuti KKN apabila telah lulus minimal 100 sks dengan IPK lebih daripada atau sama dengan 2,00, tidak sedang cuti akademik, dan mendaftar secara online. Penilaian KKN dilakukan oleh pembimbing dan disahkan oleh Ketua LPPM. Prosedur pendaftaran dan pelaksanaan KKN diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.